ALLMÄNNA VILLKOR – laget.se

laget.se ägs och drivs av Sportion Media Group AB med org.nr 556745-5844 (nedan kallat ”Sportion”). Dessa allmänna villkor (”Villkoren") reglerar ditt användande av hemsidan laget.se och genom ditt användande accepterar du dem. Läs därför igenom dem noggrant.

I det fall du är under 18 år garanterar du att du har målsmans godkännande för att binda dig till Villkoren. I det fall du representerar en förening eller annan organisation garanterar du att du har den behörighet som krävs för att binda föreningen/organisationen till Villkoren samt i övrigt handla å föreningen/organisationens vägnar.

Sportion kan, från tid till annan, ändra Villkoren. Du kommer att meddelas om samtliga ändringar, via ex. nästa inloggning och din registrerade e-postadress, och den nya versionen av villkoren publiceras på laget.se. Alla ändringar träder i kraft per automatik trettio (30) dagar efter att de publicerats.

1. DEFINITIONER

1.1
Med ”Hemsidan” avses webbsidan laget.se och dess tjänster.
1.2
Med ”Information” avses alla typer av bilder, logotyper, varumärken, videos, upphovsskyddade verk eller annat material som Sportion, du eller annan laddat upp eller på annat sätt gjort tillgängligt på eller via Hemsidan.

2. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

2.1
All Information, mjukvara, utrusning, data och annat material, utvecklad eller tillhandahållen av Sportion eller dess leverantörer eller dotterbolag eller som på annat sätt används för att tillhandahålla Hemsidan, inkluderat samtliga immateriella rättigheter, är och förblir Sportions eller dess leverantörers egendom. Du garanterar och accepterar att inte, utöver vad som följer av Villkoren, sälja, licensiera ut, låna ut, underlicensiera, modifiera, kopiera, reproducera, överföra, offentliggöra eller publicera Sportions Information eller annat material från Hemsidan, eller på liknande sätt göra sådant innehåll tillgängligt för någon annan, utan Sportions skriftliga medgivande. Du är ensamt ansvarig för att du innehar samtliga rättigheter som krävs till den Information du publicerar, använder eller på annat sätt tillgängliggör på Hemsidan. Du får inte publicera eller använda Information som (i) utgör intrång i eller kränker någon annans immateriella rättighet, affärshemlighet eller annan rättighet, (ii) är felaktig eller vilseledande, (iii) utgör spam, annan oönskad reklam eller dylikt, (iv) väcker anstöt eller är olämplig, nedsättande, kränkande, obscent, pornografisk, rasistisk, politisk, oanständig eller olaglig, (v) på ett orimligt eller oproportionerligt vis (helt enligt Sportions bedömning) belastar Sportions servrar, infrastruktur för kommunikation, eller är ägnad att få obehörig tillgång till Hemsidan eller andra användarkonton, eller (vi) innehåller virus eller andra skadliga komponenter.
2.2
Genom att publicera och tillgängliggöra Information på Hemsidan ger du Sportion en oinskränkt rätt att vederlagsfritt hantera och förfoga över Informationen i syfte att fullfölja sina åtaganden.
2.3
Sportion förbehåller sig rätten att, när som helst och utan förvarning, ta bort all Information eller annat material som exempelvis utgör upphovsrättsintrång. Vid Sportions utövande av denna rätt äger du inte rätt till någon ersättning.

3. REGISTERING OCH ANVÄNDARINFORMATION

3.1
I det fall du är under 18 år garanterar du att du har målsmans godkännande för att binda dig till Villkoren. I det fall du representerar en förening eller annan organisation garanterar du att du har den behörighet som krävs för att binda föreningen/organisationen till Villkoren samt i övrigt handla å föreningen/organisationens vägnar.
3.2
När du registrerar dig, laget eller föreningen, garanterar du att informationen är aktuell och korrekt.
3.3
Du upplyses om att ditt lösenord till Hemsidan är konfidentiellt. Du är själv ansvarig för att hålla lösenordet konfidentiellt genom att exempelvis inte avslöja det för någon annan.
3.4
Du godkänner att du är ensamt ansvarig för all åtkomst till eller användning av Hemsidan som sker från ditt användarkonto och att Sportion har rätt att använda all aktivitet som är registrerad och kopplad till ditt konto som avgörande bevis för att du har fått åtkomst till och använt Hemsidan.

4. ANVÄNDNING

4.1
Hemsidan och Sportions övriga tjänster ska användas med sunt förnuft, vilket bl.a. innebär att du inte ska spamma eller skriva nedlåtande utlåtanden om andra användare.
4.2
Hemsidan och Sportions övriga tjänster ska endast användas för lagliga ändamål.
4.3
Vid ditt användande av Hemsidan och Sportions övriga tjänster garanterar och accepterar du att:
a) du inte på Hemsidan förnedrar, uttalar dig nedlåtande eller på annat sätt kränker annans rättighet, inkluderat Sportion,
b) du inte på Hemsidan på något vis publicerar eller på annat sätt tillgängliggör material som väcker anstöt eller är olämpligt, kränkande, obscent, pornografiskt, rasistiskt, oanständigt eller olagligt,
c) du inte på Hemsidan på något vis medverkar till att sprida virus eller spam eller annat som kan skada Hemsidan eller annan användares egendom,
d) du är ensamt ansvarig för att du har de rättigheter som krävs för att använda, lägga upp, publicera och på annat sätt använda Informationen samt att det är förbjudet att ladda upp, publicera eller på annat sätt på Hemsidan förfoga över Information till vilken du saknar de rättigheter som krävs för ditt förfogande,
e) du inte får ladda ner material eller information som du vet, eller åtminstone borde insett, inte får reproduceras, visas, kopieras, distribueras eller på annat sätt förfogas över så att ditt förfogande medför att du kränker annans rättighet.
4.4
Du ska hålla Sportion skadeslös från alla anspråk tredje man riktar mot Sportion på grund av din Information eller ditt användande av Hemsidan.

5. DITT KONTO

5.1
Som registrerad användare på Hemsidan (”Medlem”) kan du ha olika rättigheter och roller.
a) Som Medlem med administratörsrättigheter (”Administratör”) kontrollerar du exempelvis den specifika hemsidan. Administratör har även befogenhet att ändra hemsidan samt ta bort uppgifter.
b) Kontot för Medlem är till för dig som inte är Administratör, men är knuten till den förening den specifika hemsidan avser.
5.2
Du accepterar att övriga användare äger rätt att vidta de åtgärder som respektive användare, vid var tid gällande tidpunkt, genom Hemsidans funktioner har möjlighet att vidta.
5.3
I det fall obehörig person har administratörsrättigheter eller på annat sätt kontrollerar en specifik hemsida som utges representera en viss förening eller annan organisation äger Sportion rätt att stänga av den obehöriges åtkomst och istället ge behörig person åtkomst till hemsidan.
5.4
I syfte att förbättra och utveckla Hemsidan förbehåller sig Sportion rätten att, när som helst och utan förvarning, ändra vilka rättigheter som är knutna till respektive typ av Medlem eller Administratör.

6. PERSONUPPGIFTER

6.1
Din integritet och skydd av dina personuppgifter är väldigt viktigt för oss. Du bekräftar att du tagit emot och i helhet läst villkoren i vår Integritetspolicy, som inkorporerats i dessa Allmänna Villkor genom hänvisning därtill och som bland annat förklarar hur och för vilka ändamål vi samlar in, använder, lagrar, lämnar ut och skyddar den information du tillhandahållit oss.
6.2
FÖR DIN EGEN SÄKERHET UPPMANAR VI DIG ATT INTE LÄMNA UT PERSONNUMMER, KONTONUMMER, LÖSENORD ELLER ANDRA KÄNSLIGA UPPGIFTER (”KONFIDENTIELL INFORMATION”) PÅ HEMSIDAN I ANNAT FALL ÄN DÅ DET UTTRYCKLIGEN EFTERFRÅGAS AV SPORTION. OM SÅ ÄNDÅ GÖRS ANSVARAR SPORTION INTE FÖR DEN KONFIDENTIELLA INFORMATION SOM PUBLICERAS PÅ HEMSIDAN OCH KAN INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR SKADOR SOM DIREKT ELLER INDIREKT ORSAKAS AV ATT DEN KONFIDENTIELLA INFORMATIONEN HAR PUBLICERATS ELLER PÅ ANNAT SÄTT TILLGÄNGLIGGJORTS PÅ HEMSIDAN.

7. PRISER & BETALNINGSVILLKOR

7.1
Köpta tjänster är bundna till föreningen eller laget som har köpt dem (”Kund”). Det är av denna anledning inte möjligt för en Kund att överlåta tilläggstjänster till en annan förening.
7.2
Sportion förbehåller sig rätten att inaktivera funktioner eller konton vid dröjsmål med betalning. Dessa återaktiveras så snart Kund erlagt full betalning enligt avtal.
7.3
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.
7.4
Sportion förbehåller sig rätten att vid fakturering ta ut administrationsavgift, samt vid dröjsmål lägga till påminnelse- och inkassoavgifter.

8. ANSVAR

8.1
Sportion och våra anställda eller uppdragstagare ansvarar inte för förlorad Information och kan inte hållas ansvariga för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Hemsidan eller dess innehåll.
8.2
Sportion garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Hemsidan. Driften av Hemsidan kan komma att störas av faktorer utanför Sportions kontroll och Sportion ställer inga garantier gällande Hemsidans funktion eller tillgänglighet.

9. AVSTÄNGNING OCH INFORMATION

9.1
I det fall du bryter mot Villkoren eller annat avtal du ingått med Sportion äger Sportion rätt att stänga av din åtkomst till, alternativt radera, ditt användarkonto.
9.2
Sportion har rätt att, när som helst och utan förvarning, ta bort Information eller annat material som Sportion anser innebär brott mot Villkoren.
9.3
Sportion förbehåller sig även rätten att stänga av din åtkomst till, alternativt radera, ditt användarkonto samt radera Information om Informationen eller din fortsatta användning av Hemsidan riskerar skada för Sportions varumärke eller anseende.
9.4
Vid Sportions utövande av rätten enligt punkterna ovan äger du inte rätt till någon ersättning.

10. VILLKORENS GILTIGHETSTID

10.1
Villkoren träder i kraft när du accepterar dem och gäller till dess du eller Sportion säger upp dem. Du säger upp Villkoren genom att permanent radera ditt användarkonto. När du tar bort ditt användarkonto godkänner du att Sportion kommer att spara och lagra din Information och att Sportion får använda och utnyttja din Information på sätt som Sportion finner lämpligt.
10.2
Informationen kommer, när ditt användarkonto raderas, inte ha något samband med dig eller ditt raderade användarkonto, utan kommer istället ses som material som genereras av Sportion.

11. ÖVERLÅTELSE AV VILLKOREN

11.1
Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt Villkoren till någon annan utan Sportions skriftliga samtycke.

12. BESTÄMMELSES OGILTIGHET

12.1
Skulle någon bestämmelse i Villkoren eller del därav befinnas ogiltig, ska inte detta innebära att Villkoren eller bestämmelsen i dess helhet är ogiltiga. Bestämmelsen ska istället begränsas, ändras eller avskiljas från Villkoren för att eliminera effekterna av dess ogiltighet och Villkoren ska i övrigt gälla fullt ut.

13. PASSIVITET

13.1
Sportions underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt Villkoren eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till Villkoren, ska inte innebära att Sportion frånfallit sin rätt i sådant avseende.

14. TILLÄMPLIG LAG

14.1
Svensk lag ska tillämpas på Villkoren.

15. TVISTER

Tvister som uppstår i anledning av Villkoren ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.