Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om LUSS

Följ

LUSS

Följ oss för uppdateringar
Följ
LUSS
LUSS

Kontaktinformation

Namn LUSS
Adress Elland Road
Postadress Leeds
E-post ROEHRN@solenis.com
Orgnr 802521-3607
Swish 1232845956

Om LUSS

Luss bildades juni 2006. Vi är idag ca 700 medlemmar.

LUSS stadgar
(2021-06-15)
Stadgar för Leeds United Supporters Sweden orgnr 802521-3607.
§ 1 Namn

Föreningens namn är Leeds United Supporters Sweden (LUSS). Föreningen har sitt säte i Finspång. Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt oberoende. Föreningen arbetar med likabehandling, för att alla medlemmar ska ha samma möjligheter och förutsättningar för att delta i verksamheten och påverka den.
Föreningens verksamhetsår är 1 juli till 30 juni.

§ 2 Ändamål

Föreningens syfte är att vara en samlingspunkt för svenska Leeds supporters boende i Sverige

§ 3 Bli medlem

Alla personer som godkänner föreningens stadgar har rätt att bli medlemmar.
Medlem blir den som i text har anmält medlemskap till föreningen.
Årsmötet kan bestämma att det är gratis att vara medlem, eller att föreningen ska ha en medlemsavgift. Om det finns en medlemsavgift, måste den vara inbetald för att en person ska räknas som medlem.
Medlemmar har rätt att få information om föreningen, delta och rösta på årsmöte och kunna väljas till styrelse eller valberedning. Medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar och regler, hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade hos föreningen och behandla andra medlemmar med respekt.

§ 4 Sluta vara medlem

Medlemskapet gäller till och med nästa årsmöte, men minst till och med verksamhetsårets slut. En medlem som vill gå ur föreningen tidigare ska meddela det i text till föreningens styrelse. Då räknas inte personen som medlem längre.
En medlem som missköter sig kan bli avstängd av föreningens styrelse. Nästa årsmöte måste då besluta om medlemmen ska uteslutas eller inte. En avstängd medlem har rätt att gå på årsmötet, och får rösta i frågan om sin uteslutning. Styrelsen och årsmötet kan häva uteslutning och avstängning.

§ 5 Styrelsen

Styrelsen har ansvar för föreningens pengar, verksamhet, medlemslista, årsmöte och för att det som bestäms på årsmötet blir gjort. Styrelsen ska bestå av minst fyra personer, där en är ordförande. Styrelsen ska dela på ansvaret. Styrelsen ska bestämma vilka i styrelsen som har rätt att skriva avtal i föreningens namn. De kallas för firmatecknare. Firman tecknas av styrelsen eller två personer i förening som styrelsen utser. Styrelsen väljs på föreningens årsmöte, och tillträder så fort mötet är slut. Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till styrelsen. Styrelsen konstituerar sig själva. Alla ledamöterna väljs på två år, om inte annat bestäms.

Styrelsen sammankallas av ordförande på eget initiativ eller av påkallande av minst 2 st ledamöter.

Styrelsen är beslutsmässig när ordförande och mer än 50%av ledamöterna är närvarande. På styrelsemötena har endast närvarande ur styrelsen rösträtt. Vid lika röstdeltagande har ordförande beslutsrätt. Styrelsens möten skall protokollföras.

§ 6 Revisorer

Revisorns uppgift är att granska styrelsens arbete och redovisa det för nästa årsmöte.
Föreningen ska ha en eller två revisorer. De som sitter i föreningens styrelse kan inte väljas till revisor. Revisorn måste inte vara medlem i föreningen.

§ 7 Valberedningen

Föreningen kan ha en valberedning.
Valberedningens uppgift är att föreslå personer till personvalen på årsmötet.
Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till valberedning.
Om ingen valberedning väljs, ansvarar styrelsen för valberedningens uppgifter.

§ 8 Årsmöte

Årsmötet ska hållas senast den sista augusti varje år.
För att mötet ska vara giltigt måste föreningens medlemmar meddelas personligen minst två veckor i förväg. Kallelse sker genom epost. Medlemmarna ska få veta tid, plats och vad som ska tas upp på mötet. Om alla medlemmar i föreningen godkänner det kan mötet vara giltigt även om inbjudan kommit senare än två veckor innan mötet.
Detta ska alltid tas upp på ett ordinarie årsmöte:
1. ) mötets öppnande
2. ) beslut om mötets giltighet
3. ) val av mötets ordförande
4. ) val av mötets sekreterare
5. ) val av minst en person att granska protokollet efter mötet
6. ) styrelsens redovisning av förra årets verksamhet
7. ) styrelsens redovisning av förra årets ekonomi
8. ) revisorernas redovisning av styrelsens arbete förra året
9. ) beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10. ) förslag från styrelse och medlemmar
11. ) beslut om årets verksamhetsplan
12. ) beslut om årets budget och eventuell medlemsavgift
13. ) val av årets styrelse
14. ) val av årets revisor
15. ) val av årets valberedare
16. ) mötets avslutande
Om styrelsen, revisorn eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar vill, ska föreningen hålla ett extra årsmöte. Det kan hållas när som helst på året. Samma krav på giltighet gäller för extra årsmöte som för ordinarie. På ett extra årsmöte kan bara det som står i inbjudan tas upp på mötet.

§ 9 Omröstningar

Alla medlemmar som är på årsmötet har en röst var. I omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad, räknas det som att förslaget inte går igenom. Om omröstningen gäller ett personval och resultatet blir lika två gånger i rad, får slumpen avgöra. Röster som inte är för eller mot något förslag räknas inte.

§ 10 stadgeändringar
Föreningens stadgar kan bara ändras på ett årsmöte, om förslaget på ändring står med i inbjudan till mötet. För att ändringen ska gälla, måste minst dubbelt så många rösta för ändringen som de som röstar mot.


§ 11 Utmärkelser

LUSS medlemmar utser årligen en eller flera personer som på ett exceptionellt sätt genom sina gärningar inom LUFC eller LUSS bidragit till att främja Leeds United eller LUSS
Priset som utdelas behöver inte avse något som blivit utfört under det gångna året, utan kan även gälla utföranden tidigare år eller något som gjorts under en längre tid.

§ 12 Upplösning

Årsmötet kan bestämma att föreningen ska läggas ned. Föreningen läggs inte ned så länge det finns minst tre medlemmar som vill driva föreningen. Vid eventuell upplösning av Leeds United Supporters Sweden tillfaller tillgångarna i föreningen Barncancerfonden