Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om PBK 85

Följ

PBK 85

Följ oss för uppdateringar
Följ

Vi använder cookies för att ge dig bästa upplevelsen. Läs vår cookiepolicy här. Genom att fortsätta använda tjänsten godkänner du denna.

Okej
PBK 85

Kontaktinformation

Namn PBK 85
Postadress Eslöv
E-post pbk85.bowling@gmail.com

Om PBK 85

Stadgar för föreningen PBK85


Antagna den 5 nov 1986
Reviderade den 19 feb 2016

§ 1 Föreningens namn m.m.
Pensionärernas Bowling Klubb 85 Eslöv (PBK 85 Eslöv), bildades den 5 nov 1985.
Föreningens hemort blir Eslöv.
Föreningen skall vara politiskt obunden.

§ 2 Ändamål
Föreningens ändamål är att genom bowling och friluftsliv verka för främjande av god kamrat- och idrottsanda på äldre dagar.
Bowlingen består av träning och tävling.
Föreningen deltar i seriespel för pensionärer med lämpligt antal lag, beroende på hur många som vill spela i lag.

§ 3 Medlemskap
Medlem i föreningen kan alla pensionärer bli, som känner sig manade och kan godta stadgarna.
Medlemmarna kan uppdelas i aktiva och passiva.

§ 4 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem:
• ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.
• som tränar bowling på av klubben angivna tider skall betala den spelavgift som fastställts av årsmötet.
• har rätt att deltaga i möten och sammankomster som anordnas för medlemmarna
• har rätt till information om föreningens angelägenheter
• skall följa föreningens stadgar samt beslut som vederbörlig ordning har fattats inom föreningen
• har inte rätt till del av föreningens behållning vid upplösning av föreningen

§ 5 Styrelse
Styrelsen utses av årsmötet och har följande uppgifter:
Styrelsen företräder föreningen, bevakar och handhar dess intressen och angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret. Ordföranden är klubbens representant, leder styrelsens förhandlingar samt övervakar att stadgarna efterlevs.
Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse och är beslutsmässig då minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande.

Föreningen tecknas av ordförande och kassör varför sig.


§ 6 Verksamhet och räkenskaper
Föreningens verksamhetsår löper från första januari till sista december. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast 14 dagar före årsmötet.

§ 7 Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska avge sin revisionsberättelse i god tid före årsmötet.

§ 8 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls före februari månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte skall utfärdas senast 1 månad före mötet, genom anslag på anslagstavla som klubben disponerar. Därtill hålls medlemsmöte en gång på vårterminen och två gånger på höstterminen. Extra möte hålls när så påkallas.
Motioner och skrivelser skall vara styrelsen tillhanda 4 veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motioner och skrivelser.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fastställande av dagordningen
5. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det gångna året.
6. Revisorernas berättelse för det gångna året
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
8. Fastställande av medlemsavgifter
9. Val av ordförande för 1 år
10. Val av 4-6 styrelseledamöter samt 1-2 ersättare. Ledamöterna väljs på 2 år med växelvis avgång. Ersättare väljs på 1 år
11. Val av två revisorer samt suppleant på 1 år
12. Val av banfördelare och medlemsansvarig på 1 år
13. Val av tävlingsledare på 1 år
14. Val av ansvarig för vänskapsmatcher på 1 år
15. Val av ansvarig för månadstävlingar på 1 år
16. Val av utflyktsansvarig på 1 år
17. Val av festarrangör på 1 år
18. Val av lotteriansvariga på 1 år
19. Val av två ledamöter och en ersättare till valberedningen på 1 år
20. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
21. Övriga Frågor

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 9 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av klubbens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmötet får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.§ 10 Rösträtt
Vid årsmötet har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

§ 11 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop eller om så begärs, efter omröstning.

Omröstningen sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begärt detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 12 Stadgeändring
För att ändra dessa stadgar, krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten.

§ 13 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska anmäla detta till styrelsen 1 månad före.

§ 14 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig.

§ 15 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslutet om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till ett bestämt ändamål.
Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen