• Båtvilans och SSK:s vägbom

  Vägbommen kommer att stå öppen dagtid under våren och försommaren. För tillfället gäller: Bommen står öppen alla dagar mellan 09.00 och 20.00 För att öppna bommen övriga tider ringer man som vanligt eller använder plupp. Förening. SÄFFLE-BÅT 21 apr 2kommentarer
 • Bryggplatsfaktura 2021 - utskick

  I motsats till tidigare år har vi i år skickat ut bryggplatsfakturorna med e-post idag, 2/3 2021, till de medlemmar som har uppgivit e-postadress. Övriga får som vanligt sina fakturor med brev, ca 30 medlemmar. Om du mot förmodan INTE har fått e-post med fakturan eller om du har synpunkter på fakturan - kontakta Matti, 0734-10 10 14 eller matti.sairio@telia.com. Förening. SÄFFLE-BÅT 2 mar 0kommentarer
 • Årsmötet i februari 2021

  Årsmötet 2021 har genomförts i enlighet med den nya tillfälliga lagen (2020:198), om tillfälliga undantag för att underlättat genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 346 mail och 31 brev (totalt 377) har skickats ut till alla medlemmar innehållande beslutsunderlag. Medlemmar har röstat ja eller nej via mail eller brev till årsmötesprotokollet inkl. bilagor i sin helhet. Om färre än 10% (37) av de 377 röstberättigade medlemmarna röstar nej är årsmötesprotokollet godkänt. Svaren ska ha inkommit till styrelsen senast söndagen den 21 februari kl 12.00. Redovisning av JA/NEJ-röstningen på Årsmötesprotokollet 2021. 60 JA-röster och 5 NEJ-röster har inkommit. Fem NEJ-röster har inlämnats inom utsatt tid och därutöver en för sent inkommen NEJ-röst. Styrelsemötet 22/2. På mötet konstateras att alla villkor för att genomföra årsmötet ovanbeskrivna sätt är uppfyllda och att röstningsresultatet medför att årsmötesprotokollet är godkänt vilket härmed beslutas. Årsmötesprotokollet och protokollet från styrelsemötet attesteras och justeras. Justerat styrelseprotokoll skickas via e-post till medlemmarna och publiceras på föreningen Säffle-Båts hemsida. 2021-02-23 Föreningen Säffle-Båts styrelse Bilaga: Årsmötesprotokoll 2021 Förening. SÄFFLE-BÅT 23 feb 0kommentarer
 • ÅRSMÖTET 2021

  Föreningen Säffle-Båts årsmöte i februari 2021. Kallelse och röstningsunderlag för medlemmar i Föreningen Säffle-Båt Vi befinner oss i en pågående coronapandemi som förhindrar fysiska möten. Riksdagen beslutade den 3 april 2020 om en ny tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor i tider av hög spridning av covid-19. Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Lagen gäller till 2021-12-31. Det betyder att föreningsstyrelser inför ett årsmöte får besluta att medlemmarna före årsmötet ska kunna utöva sin rösträtt med e-post eller med brev. För att kunna genomföra ett årsmöte i februari 2021 har Föreningen Säffle-Båts styrelse beslutat att hålla årsmötet enligt regeringens nya tillfälliga lag som torde omfatta även ideella föreningar. Medlemmarna får epost/brev med information och ett av styrelsen färdigt upprättat årsmötesprotokoll för 2021. Här hittar du: 1. Årsmötesprotokoll 2021 2. UNDERLAG Kallelse till ordinarie årsmöte Verksamhetsberättelse med ekonomiredovisning samt revisionsberättelse för 2020 Verksamhetsplan och budget för 2021 Du kan endast rösta ja eller nej till det bifogade årsmötesprotokollet i sin helhet. Svar skall vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 21 februari 2021 kl. 12.00. Du kan svara/rösta på två sätt: 1. Använd funktionen svara på utskickad e-post eller skicka en separat e-post och svara JA eller NEJ med ditt namn och kontaktuppgifter. 2. Skriv JA eller NEJ på ett papper märkt ”Årsmöte 2021” med ditt namn och kontakt- uppgifter och skicka det med post till nedanstående adress. Svar skickas till: e-post: matti.sairio@telia.com Post: Föreningen Säffle-Båt c/o Matti Sairio Ängsgatan 27 661 42 Säffle Inkomna svar sammanställs, röstavgivare stäms av mot medlemsförteckning. Utfallet tas upp och protokollförs på styrelsemöte 2021-02-22. Om färre än 10% av de röstberättigade medlemmarna röstar nej är protokollet godkänt. Resultatet av omröstningen hanteras av Föreningen Säffle-Båts styrelse 21/2 kl 18.00 och offentliggörs genom ett justerat styrelsemötesprotokoll som skickas via e-post till medlemmarna och publiceras på Föreningen Säffle-Båts hemsida. Om du har frågor – kontakta Matti Sairio. 0734 10 10 14, matti.sairio@telia.com Med vänlig hälsning Föreningen Säffle-Båts styrelse Förening. SÄFFLE-BÅT 2 feb 0kommentarer
 • Visa fler nyheter