• Ändrad träningstider vecka 44

    Hej! Vi kommer att träna måndag, tisdag och torsdag vecka 44 med U9. För tider se kalender. Med vänlig hälsning, Tränarna Team08-09 / C 27 okt 2017 0kommentarer
  • Kallelse till Årsmöte

    Datum: 2017-11-04 Tid: 12:00 Plats: Tingbergsskolans matsal Kallelsen annonseras ut via hemsidan och Facebook. Dagordning: Vid Årsmötet förekommer följande ärenden: I.: Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av dagordningen. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret. 7. Revisorernas berättelse över Styrelsens och sektionsstyrelsernas förvaltning under det senaste räkenskapsåret. 8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser. 9. Fastställande av medlemsavgifter. 10. Val av a) 4 ledarmöter i Styrelsen för en tid av två år. b) 1 ledamot i styrelsen för en tid av ett år c) två suppleanter i Styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två år. d) två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år, i detta val får inte Styrelsens ledamöter delta. e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande; 12. Behandling av förslag som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar före mötet 13. Övriga frågor. Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet. För att få rösta på mötet skall man vara medlem och ha betalt medlemsavgift (200kr/medlem eller 500kr/familj). Man skall dessutom under året ha fyllt lägst 15 år. Team08-09 / C 13 okt 2017 0kommentarer
  • I samarbete med Trollhättan Girls

    Till denna säsongen går vi in i ett samarbete för våra tjejer med Trollhättan, Grästorp IK, Vänersborgs HC, Uddevalla Bluerocks (fler föreningar är på väg in). Tanken är att verksamheten skall fungera som en samlingspunkt för alla tjejer som vill spela hockey tillsamans med andra tjejer. Alla Tjejer är Välkomna oavsett ålder eller tidigare erfarenheter. I kalendern ligger istider inlagda för september. Träningarna är helt frivilliga men det är ett ypperligt tillfälle att träna och träffa andra tjejer i närområdet. Samåkning! Vissa träningar kommer att hållas i Lödöseborg. Vid frågor kontakta Mikael i U9. Allt gott! Mikael Team08-09 / C 1 sep 2017 0kommentarer
  • Visa fler nyheter