• Årsmöte 2020

    Nu finns handlingar som rör Årsmötet, torsdag den 27 augusti kl 19:00 i Spegelsalen, att hämta under "Mer/Dokument/Årsmöte 2020", https://www.laget.se/VIBF/Document. Vaxholms IBF 21 aug 0kommentarer
  • Träningar säsongen 2020-2021 - Regler och Rutiner

    För att vi på så bra sätt som möjligt ska försöka bidra till att minska risken för smittspridning, har vi tagit fram nedan regler och rutiner som gäller kring våra träningar från och med nu, tills annat besked lämnas av styrelsen. Detta gäller samtliga, inga undantag. Regler och Rutiner under VIBFs träningar för att undvika smittspridning pga COVID-19. 1. Den som är sjuk, även med milda symtom, får inte delta i träning, utan ska stanna hemma. Insjuknar man på plats inför träning, ska man meddela VIBF ledare detta och lämna lokalen direkt. 2. Ledarna för respektive lag i hallen är ansvariga för att riktlinjerna följs och att laget snabbt kommer till rätt omklädningsrum samt avlägsnar sig från hallen skyndsamt efter färdig träning. 3. VIBF ledare, vaktmästare samt VIBF styrelse har rätt att neka spelare/ledare tillträde till hallarna om man uppvisar symptom, samt avvisa spelare eller andra personer som inte ska vara i Bollhallen vid aktuell tid. 4. Maximalt 50 personer inklusive ledare får vara i Bollhallen samtidigt. Endast spelare och ledare som har aktuell träningstid får vara i Bollhallen. 5. Tills annat besked lämnas av VIBFs styrelse, gäller att all uppvärmning ska ske utomhus eller i anvisat omklädningsrum. Ingen uppvärmning får ske i Bollhallen samtidigt som annat lag har träningstid. 6. Schema för omklädningsrum visas på skärmen i entrén, lagen ska inte ha samma omklädningsrum efter varandra. 7. Uppmaning till spelare och ledare att komma ombytta till hallen samt byta om hemma efter genomförd träning. 8. Lag som ska påbörja sin träning får gå in i Bollhallen tidigast 5 minuter före plantid. Ingång är genom dörren som leder till gången ovanför läktaren. Laget stannar ovanför läktaren till träningen före är klar och de spelarna har lämnat planen. Då kan man gå ner och in på planen. 9. Lag som har träning ska avsluta träning 5 minuter innan träningstidens slut, så man kan plocka ihop material och omedelbart vid träningstidens slut lämna planen på den bortre långsidan (inte läktarsidan) för att snarast lämna Bollhallen via trappan vid ”Ninjaboxen” och ut genom dörren som leder till gången vid omklädningsrummen. 10. Avbytarbänkar/stolar runt planen ska torkas av inför varje träning, av det lag som lämnar träningen. 11. Närvarolistor på alla som varit med ska finnas för alla träningstillfällen för att vid begäran kunna lämnas ut till myndighet för smittspårning. 12. Städning av toaletter och omklädningsrum inklusive påfyllning med tvål/ handsprit och pappershanddukar sker så att god handhygien kan hållas. 13. Kafeterian i Sporthallen hålls stängd. Vaxholms IBF 14 aug 3kommentarer
  • ÅRSMÖTE 2020

    Vaxholms Innebandy Förening kallar till årsmöte Tid: Torsdag den 27 augusti 2020 kl. 19:00. Plats: Spegelsalen i Sporthallen. Motioner skickas till info@vaxholmsinnebandy.se senast torsdag den 6 augusti 2020.  Handlingar som rör årsmötet kommer att finnas tillgängliga på hemsidan från och med den 20 augusti 2020.   Alla medlemmar är välkomna!   Dagordning   1. Öppnande av årsmötet 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 4. Val av protokolljusterare och rösträknare 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 6. Fastställande av föredragningslista/dagordning 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tidrevisionen avser 11. Fastställande av medlems- och träningsavgifter 12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner a) Uppdatering av föreningens stadgar 14. Val av a) 3 st ledamöter för en tid av 2 år b) 2 st suppleanter för en tid av 1 år c) revisor för en tid av 1 år, i detta val får inte styrelsens ledamöter delta d) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande 15. Övriga frågor 16. Mötets avslutning Vaxholms IBF 30 jul 0kommentarer
  • Visa fler nyheter