• Kallelse till Årsmöte

    Datum: 2017-11-04 Tid: 12:00 Plats: Tingbergsskolans matsal Kallelsen annonseras ut via hemsidan och Facebook. Dagordning: Vid Årsmötet förekommer följande ärenden: I.: Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av dagordningen. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret. 7. Revisorernas berättelse över Styrelsens och sektionsstyrelsernas förvaltning under det senaste räkenskapsåret. 8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser. 9. Fastställande av medlemsavgifter. 10. Val av a) 4 ledarmöter i Styrelsen för en tid av två år. b) 1 ledamot i styrelsen för en tid av ett år c) två suppleanter i Styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två år. d) två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år, i detta val får inte Styrelsens ledamöter delta. e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande; 12. Behandling av förslag som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar före mötet 13. Övriga frågor. Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet. För att få rösta på mötet skall man vara medlem och ha betalt medlemsavgift (200kr/medlem eller 500kr/familj). Man skall dessutom under året ha fyllt lägst 15 år. A-lag Herrar 13 okt 2017 0kommentarer
  • Hemmapremiär LN70-Åby 20 oktober 19:00 Lödöseborg

    Äntligen är det dags för hemmapremiär igen :) LN70 tar emot topptippade Åby i den anrika borgen. Missa för guds skull inte detta!! Hamburgare, kaffe , kaka och 50/50 lotteri kommer finnas:) Och introt är mer utvecklat i år missa inte det:) A-lag Herrar 7 okt 2017 1kommentar
  • Ladda ner appen för smidig kontakt

    Appen Laget.se Finns på Google Play/App store A-lag Herrar 23 aug 2017 0kommentarer
  • Visa fler nyheter