• Anmälan till AIK:s Knatteskola är öppen!

  Börja spela fotboll i AIK:s Knatteskola. Den är för barn födda 2014 och startar till hösten 2019. På länken nedan finner ni mer information samt anmälan.  Klicka här AIK Ungdomsfotboll 8 maj 1kommentar
 • Tony Strudwick från Wales fotbollsförbund var på besök

  Tony Strudwick som jobbar för Wales fotbollsförbund var för några veckor sedan på besök hos oss i AIK Ungdomsfotboll. Tony som tidigare varit tränare för Manchester United under Sir Alex Ferguson. Vi har fått intervjua Tony och fått ta del av hans tankar om hans besök i AIK. Varför besökte du AIK? -Syftet med min resa var att utforska den innovativa strategi som AIK implementerar inom sin ungdomsstruktur. Jag har tidigare haft en dialog med Mark O'Sullivan och var mycket intresserad av hans idéer kring att placera ett högt värde på barns välbefinnande och lärmiljö. Runt dessa samtal var jag oerhört imponerad av AIK:s-vision och värden. I synnerhet begreppet ungdomskonkurrens. Detta är ett område som berör mig eftersom jag känner att moderna modeller av spelarutveckling förlorar syn på motivationen hos ungdomar. Detta leder alltid till tidig professionalisering, coach-dominerade program och främjande av ”elit” deltagande i ung ålder. Detta resulterar också i tidig ”drop out”. Det är min åsikt att konkurrensen bör främjas inom ungdomsfotboll, men inte på bekostnad av spelarutveckling och motivation. AIK abonnerar på dessa idéer och jag tror att de leder vägen i Norden. Du fokuserade på 8-12-åringarna, varför? -Jag fokuserade på 8-12-åringarna eftersom det är ett kritiskt steg i barnets utveckling. Forskning över ett antal förbund världen över visar på en minskning av deltagandet runt 13-15 år. Det är därför absolut nödvändigt att vi utvecklar en stark motivation i de kritiska stadierna för att främja långsiktig motivation och spelarnas välbefinnande. Dessutom känner jag det ökande fokuset på elitprogram för barn mellan 8-12 år och den fortsatta ”race to the bottom"(yngre och yngre) för elitspelare har negativa konsekvenser för barnens välbefinnande och utveckling. Du deltog under en av våra extra träningspass, vad är ditt intryck från det passet? -Jag deltog under ett av träningspassen och var verkligen imponerad av spelarmiljön. Tränare, spelare och föräldrar var alla viktiga intressenter i programmet och ses som en helhet. Kunskapen och förståelsen för AIK-tränare kring spelutveckling (strukturellt och pedagogiskt) var det bästa jag har upplevt i min karriär. Bron mellan teori och praktik var tydligt uppenbart i träningspasset och det var fantastiskt att få vara en del av. Hur var din övergripande erfarenhet hos oss? -Det är den bästa lärande erfarenheten jag har haft de senaste åren. AIKs strategi är mycket tydlig och fokuserar på tre kritiska områden: • Barnens välbefinnande - (Lärmiljö, inre motivation) • Följ relevanta riktlinjesdokument: FN:s barnkonvention om barnets rättigheter, svenskt idrottsförbunds dokument om barnsport • Öka antalet utbildade spelare upp till våra seniorgrupper och U16-19 Sammantaget var personalen allt anpassad till denna strategi och jag var så imponerad av deras kunskaper och förståelse. Dessutom var det bra att dela med sig av erfarenheter och historier kring spelareutveckling Jag vill mycket tacka Leif Karlsson, Dennis Hörtin, Mark O Sullivan och alla de stora tränarna för en värderad lärandeupplevelse. Här följer artikeln på engelska. Why did you visit AIK? -The purpose of my trip was to explore the innovative strategy that AIK are implementing within their youth structure. I have had some previous dialogue with Mark O'Sullivan and was very interested in his ideas around placing a high value on children's well being and the learning environment. Around those conversations, I was incredibly impressed with the AIK vision and values. In particular the notion around youth competition. This is an area of concern for me as I feel contemporary models of player development are losing sight of the motivation of young people. This invariably leads to early professionalisation, coach dominated programmes and a fostering of elite participation at a young age. This also results in early drop out. It is my opinion that competition should be promoted in youth sport, but not at the expense of player development and motivation. AIK subscribes to these ideas and I believe they are leading the way in the Nordic region. You focused on the 8-12 year olds, why? -I focused on the 8-12 year olds because it is a critical stage in the development of the child. Research across a number of federations World-Wide point to a decline in participation around 13-15 years of age. It is therefore imperative that we develop a strong motivation at the critical stages to foster long term motivation and player well-being. In addition, I feel the increasing focus on elite programmes 8-12 years of age, and the continued search/race to the bottom (younger and younger) for elite players is having negative consequences for the well-being and development of children. You participated during one of our extra training sessions, what's your impression from that session? -I participated in one of the extra training sessions and was really impressed with the player environment. Coaches, players and parents were all key stakeholders in the programme and seen as a whole. The knowledge and understanding of the AIK coaches around player development (structurally and pedagogically) was the best I have experienced in my career. The bridge between theory and practice was clearly evident in the training session and it was fantastic to be part of. How was your overall experience with us? -The best learning experience I have had in recent years. AIK' s strategy is very clear and focusses on 3 critical areas: • Children’s well-being – (Learning environment, inner motivation) • Follow relevant guideline documents: The UN Convention on the rights of the Child, Swedish Sports Confederation (RF) documents on child-youth sports • Increase the amount of educated players up in to our senior teams and U16-19 Collectively the staff were all aligned to this strategy and I was so impressed by their knowledge and understanding. Moreover, it was great to share experiences and stories around player development I would very much like to thank Leif Karlsson, Dennis Hortin, Mark O Sullivan and all the great coaches for a valued learning experience. AIK Ungdomsfotboll 7 maj 0kommentarer
 • Holländska fotbollsförbundet på besök

  Under förra veckan så hade AIK Ungdomsfotboll besök av det Holländska fotbollsförbundet. Jan Verbeek and Jorg van der Breggen som jobbar inom forskning och spelar/tränarutveckling för det Holländska fotbollsförbundet gjorde ett studiebesök som varade i tre dagar. De pratade med ledare från klubben, vår forskning och utvecklingsavdelning samt som de besökte vår extraträning och akademiträning. Vi har fått intervjua båda herrarna om deras besök hos oss. Varför besökte ni AIK? -I Holland är vi också oroade över den så kallade race to the bottom (tidigare och tidigare selektering) som för närvarande pågår i ungdomsfotbollen. Vi läser om hur AIK försöker komma med alternativa sätt att motverka "race to the bottom" (tidig selektering). Vi tycker att detta är ganska innovativt och var verkligen angelägna om att ta reda på hur AIK satte sina idéer i bruk. Ni fokuserade på 8-12-åringarna, varför? -Detta är den viktigaste åldern för barn att bli motiverade inom sport och inte bara fotboll. Vi vill att de ska utvecklas till aktiva och hälsosamma ungdomar, så vi måste se till att de egentligen är motiverade för att spela fotboll. En miljö där detta sker har ett stort inflytande. Därför vill vi se till att det här är en hälsosam och säker miljö där barn har rätt att utvecklas till de människor de vill vara. AIK har verkligen lagt barnens välbefinnande i första hand i sin vision för sin ungdomsverksamhet. Ni deltog under ett av våra extraträningspass, vad är era intryck från det passet? -Du kan verkligen se att övningsdesign är utformade kring några bra pedagogiska principer. Baserat på det arbetet AIK:s forsknings- och utvecklingsavdelning har gjort. Man ser även att AIK har reviderat hur träning ska struktureras. Varje träningspass är utformad med barnet i centrum. Alla var välkomna att delta, vilket gör träningen till en mycket inkluderande och säker miljö för barn. Det faktum att även föräldrar var involverade under träning var också intressant. Hur var er övergripande upplevelse hos oss? -Den var bra. Vi fick en riktig unik inblick i de dagliga processerna i AIK:s ungdomsverksamhet. Vi diskuterade filosofin om de principer som AIK använder och såg dem sedan i praktiken. Därefter hade vi ett intressant inslag i svensk fotbolls- och sportkultur. Det är alltid bra att använda detta internationella perspektiv i vårt eget arbete hos det Holländska Fotbollsförbundet. The article in English Jan Verbeek and Jorg van der Breggen who works for the Dutch FA visited us during three days last week. They spoke to coaches from the club and with staff from our reaserch and development department. They did also visit one of our extra trainingsessions. We have been able to interview the regarding their visit. Why did you visit AIK? -In Holland, we are also concerned with the so-called race to the bottom which is currently going on in youth football. We read about how AIK is trying to come up with alternative ways to battle this race to the bottom. We think this is quite innovative and were really eager to find out how AIK put their ideas into practice. You focused on the 8-12 year olds, why? -This is the most important age for children to get motivated about sports. Not just football. We want them to develop into active and healthy adolescences so we need to make sure they are intrinsically motivated to play football. The environment in which this takes place has a great influence on this; therefore we make sure this is a healthy and safe environment in which children get the right to develop into the human beings they want to be. AIK has really put the children’s wellbeing at the first place in their vision for their youth academy. You participated during one of our extra training sessions, whats your impression from that session? -You could really tell the training sessions where designed around some sound pedagogical principles. Based on the work the R&D department of AIK has been doing they revisited the way training sessions are structured. Every session is designed with the child centered. Everybody was welcome to participate, which makes AIK an very inclusive and safe environment for children. The fact that also parents were involved during the training sessions was really interesting as well.  How was your overall experience with us? -It was great. We had an really unique insight into the daily processes at the AIK youth academy. We got to discuss the philosophy regarding the principles AIK uses and afterwards saw them put into practice. Next to that, we had an interesting look into Swedish football and sporting culture. It is always good to use these international perspective in our own work at the Dutch FA. AIK Ungdomsfotboll 2 maj 0kommentarer
 • AIK rankas högst i 2019års certifiering inom Elitfotboll Dam

  EFD har släppt resultatet av 2019 års genomlysning av elitfotbollsklubbarnas ungdomsverksamhet. AIK är topprankad med 1599 poäng, före andra klubbar som FC Rosengård, Umeå IK, Eskilstuna United och Piteå IF DFF., Vi har fått intervjua Diyar Dawod som är tf akademichef för flickakademin. Varför hamnar AIK i topp i årets certifiering inom Elitfotboll Dam? -Vi har under de senaste tio åren fostrat många spelare som har spelat elitfotboll i både AIK och i andra klubbar. Dessutom har ett flertal av dessa spelare även representerat i A- och ungdomslandslag. Att vi kommer så högt upp i certifieringen är ett kvitto på att vi gör bra saker och detta är ett bevis på att vi lever upp till vår ambition att vara ledande inom flickfotbollen. Vad har varit bakgrunden till framgångarna? -Vi har de senaste åren lagt fokus på att utbilda våra ledare samt att utveckla en spelarutbildningsplan så att vi fortsatt ska kunna utveckla och fostra spelare till elitfotbollen. Åtta spelare i nuvarande damlaget har ett förflutet i AIK Ungdomsakademi och den siffran kommer förhoppningsvis att växa under de kommande åren, säger Diyar. Hur kommer ni fortsätta arbeta i framtiden? -Min förhoppning är fortsätta på den inslagna vägen och att i vår flickakademi fortsätta utbilda unga spelare så att de får möjlighet att förverkliga sina drömmar att ta steget upp till elitfotbollen. Jag tror att spelare som är intresserade av att vara i denna utvecklingsinriktade miljö kommer känna sig hemma i vår klubb. Vår ambition är att kunna ge alltfler unga spelare chansen att få spela elitfotboll. AIK Ungdomsfotboll 1 maj 0kommentarer
 • AIK ett av 8 svenska lag som spelar Puma Trophy i Gothia

  Årets Puma Trophy pågår mellan den 14 och 20 juli 2019 och AIK Ungdomsfotboll samt sju andra svenska lag har blivit inbjudna till årets upplaga av cupen. Det är åtta speciellt inbjudna svenska klubbar som är klara för Puma Trophy för F17. I denna speciella klass deltar 16 lag, alla lag är inbjudna och det är åtta lag från Sverige samt åtta utländska lag som kommer att delta i årets upplaga.  De åtta svenska lag som deltar i Puma Trophy för F17-lag är AIK Djurgårdens IF Eskilstuna United DFF FC Rosengård Kristianstads DFF Kvarnsvedens IK Umeå IK Växjö DFF De åtta speciellt inbjudna utländska akademierna presenteras vid ett senare tillfälle. AIK Ungdomsfotboll 29 apr 0kommentarer
 • Visa fler nyheter